Všeobecné obchodné podmienky štúdia Rebella.

 • Organizátorom kurzov a individuálnych procedúr je štúdio Rebella, Čerešňová ulica č. 2 , 900 25.

Kurzy a workshopy

 • V prípade, že je organizátorom kurzov niekto iný, platia Všeobecné podmienky organizátora.
 • V prípade jednorazových vzdelávacích aktivít, alebo workshopov, platia špecifické obchodné podmienky,
  o ktorých organizátor informuje záujemcov vopred.
 • Prihlasujete sa cez online formulár na www.rebella.sk , telefonicky alebo mailom.
 • Do poznámky je nevyhnutné uviesť meno, a názov kurzu (napr. Nováková, Fyzio deti 2-5 r.)
 • Platba pokrýva náklady na zabezpečenie miestnosti, honorár lektora, učebné materiály a pomôcky.
 • Stretnutia prebiehajú v stanovený čas a hodinu pod vedením kvalifikovaného lektora.
 • Rebella si vyhradzuje právo počas kurzu zmeniť termín ako aj lektora stretnutia.
 • V prípade vynechania stretnutia zo strany štúdia Rebella, bude stanovený náhradný termín
 • V prípade vynechania stretnutia klientom umožní Rebella náhradu lekcie v inom kurze. Maximálne však len 2 vymeškané hodiny. Hodiny je možné nahradiť najneskôr mesiac po skončení kurzu. (napr. kurz september-október, je možné využiť hodiny do konca novembra. Neskôr klient stráca nárok na tieto hodiny.
 • V prípade vážnych zdravotných dôvodov, môže klient odstúpiť s vrátením alikvotnej čiastky z ceny kurzu.
 • V prípade nástupu do už prebiehajúceho kurzu bude klientovi odpočítaná alikvotná čiastka z ceny kurzu.
 • Štúdio Rebella si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, pri nižšej ako minimálne obsadenosti a vrátenie 
  alikvotnej čiastky klientom.

Kurzy, workshopy a individuálne terapie

 • Vstupom na hodinu dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve video záznamov pre marketingové účely.
 • Za neplnoletých návštevníkov zodpovedá zákonný zástupca.
 • Kurzu alebo individuálnej terapie sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť klientovi lekciu
 • Čas pred začiatkom hodiny môže klient využiť na občerstvenie (čaj , voda), kojenie detí, prebaľovanie.
 • V priestoroch je zakázané konzumovať akékoľvek jedlo.
 • Dospelí a chodiace deti sa pri príchode prezujú do prezúvok alebo vyzujú do ponožiek.
 • Cenné veci je možné uložiť do prezliekacích skriniek, ktoré sú chránené zámkami.
 • Kočíky do priestoru štúdia nepatria. Po dohovore s lektorkou je možné urobiť jednorazovú výnimku.
 • Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny inštruktora.
 • Pri neskorom odhlásení alebo žiadnom odhlásení sa platí storno poplatok vo výške 30% objednanej procedúry.


Štúdio Rebella nezodpovedá za zhoršený zdravotný stav klienta, ak klient neuvedie všetky diagnózy.